14.7.63

ด่วนที่สุด!ระงับจ่ายเงินเดือนข้าราชการรุ่นสู้โควิด 19!!!ด่วนที่สุด!ระงับจ่ายเงินเดือนข้าราชการรุ่นสู้โควิด 19!!!

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงนามคำสั่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ระงับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ส่งถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้

กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ พบว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข มีบันทึกคำสั่งบรรจุบุคลากรในสังกัดของกระทรวงเข้ารับเป็นข้าราชการกรณีพิเศษ แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในอัตราใหม่ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็นชอบ

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการบรรจุกในอัตราตั้งใหม่ จะต้องมีเงินงบประมาณรองรับเพียงพอ ต่อการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ประกอบกับการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นลักษณะเดียวกัน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องส่งเอกสารขอเบิกเงินให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประสานสำนักงบประมาณแล้วทราบว่า ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด้วยเหตุนี้ การเบิกจ่ายเงินเดือนประจำเดือนกรกฎาคมนี้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขระงับการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการที่บรรจุตามนโยบายออกไปก่อน เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ขอให้เบิกจ่ายในเดือนถัดไป

ภาพจาก  เฟซบุ๊ก Thuethan Prasobchoke

Previous Post
Next Post

post written by: