26.5.63

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ชั้นประถมฯ 1-6 พุธ 27 พฤษภาคม


ตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ชั้นประถมฯ 1-6 พุธ 27 พฤษภาคม

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจริงด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำหรับน้องๆ ชั้นประถมได้ทบทวนบนเรียนก่อนใคร เพื่อปี 2563 นี้การเรียนรู้จะได้ไม่สะดุด

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1 - 6

ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป. 1 - 6
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กด 186
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 187
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กด 188
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กด 189
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กด 190
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กด 191

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กดทีวีดิจิทัลช่อง 186
08.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2
09.30 น. : ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
10.30 น. : อ11101 วิชาภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 2
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 1
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กดทีวีดิจิทัลช่อง 187
08.30 น. : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 1,000
09.30 น. : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
10.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (1)
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 2
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 2
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2
18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กดทีวีดิจิทัลช่อง 188
08.30 น. : อ13101 วิชาภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Monster’s Body
09.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 2
10.30 น. : ค13101 วิชาคณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง เส้นกับจินตนาการ
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 3
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 3
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 3
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กดทีวีดิจิทัลช่อง 189
08.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
09.30 น. : ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
10.30 น. : ค14101 วิชาคณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาทยาศาสตร์ 4
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 4
18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190
08.30 น. : ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง โซ่อาหาร (1)
09.30 น. : ค15101 วิชาคณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกจำนวนคละ
10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ) * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์  5
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 5
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ)
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190

08.30 น. : อ16101 วิชาภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง Fun Game
09.30 น. : ค16101 วิชาคณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ *
10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (1)
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 6
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 6
16.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ช่องเรียนออนไลน์ย้อนหลัง DLTV ชั้น ป.1 - 6

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครู และนักเรียน

Previous Post
Next Post

post written by: