5.5.63

บุรีรัมย์แล้งมาก 2 อ่างเก็บน้ำสำคัญแห้งเข้าวิกฤติ เร่งผันน้ำที่อื่นช่วย


บุรีรัมย์แล้งมาก 2 อ่างเก็บน้ำสำคัญแห้งเข้าวิกฤติ เร่งผันน้ำที่อื่นช่วย

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เริ่มเข้าขั้นวิกฤติ หลังจากได้ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ เพื่อให้บริการประชาชนในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอข้างเคียงกำลังอยู่ในขั้นวิกฤติ

ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก มีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเหลือเพียงกว่า 64,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือเฉลี่ย 0.25 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเหลือเพียงกว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือเฉลี่ย 0.03 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า 30.8 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้มีการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค ในการผลิตประปา โดยการเร่งทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำจังหัน และอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ มาเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก รวมระยะทางประมาณ 94 กิโลเมตร โดยเริ่มทำการผันน้ำตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 น้ำเดินทางมาถึงยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากแล้ว รวมปริมาณน้ำกว่า 1 ล้าน ลบ.ม.

นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า นอกจากปริมาณน้ำดังกล่าวแล้ว ทางโครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการผันน้ำตามจุดที่เป็นอาคารขวางทางน้ำต่างๆ เพื่อเร่งการผันน้ำไปยังสถานีสูบน้ำลำปลายมาศให้เร็วและให้ได้ปริมาณมากที่สุด ทั้งยังพิจารณานำน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงไปเติมยังสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ ได้แก่ น้ำในลำปลายมาศ ประมาณ 60,000 ลบ.ม. น้ำจากด้านท้ายฝายลำปลายมาศ ประมาณ 80,000 ลบ.ม. และน้ำจากบริเวณด้านหน้าฝายบ้านโคกขาม ประมาณ 200,000 ลบ.ม. มั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอข้างเคียงตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ได้ทำการลดแรงดันน้ำ เพื่อลดการจ่ายน้ำลง โดยจะเริ่มลดแรงดันน้ำในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นมา และหลังวันที่ 30 เมษายน 2563 หากยังไม่สามารถหาน้ำมาเติมในอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งได้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์จะเริ่มดำเนินการมาตรการที่ 3 คือ แบ่งโซนพื้นที่การจ่ายน้ำเป็นเวลา ยกเว้นโรงพยาบาล พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้จัดเตรียมภาชนะสำรองน้ำเก็บไว้ใช้ และขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำประปาอุปโภคบริโภคได้นา
Previous Post
Next Post

post written by: