26.3.63

ด่วนที่สุด!! นอภ.โพนทอง สั่ง ปชช.ต.คำนาดี ห้ามเดินทางออกนอกเขต


ด่วนที่สุด!! นอภ.โพนทอง สั่ง ปชช.ต.คำนาดี ห้ามเดินทางออกนอกเขต

วันที่ 26 มี.ค.63 นายอำเภอโพนทอง ออกประกาศอำเภอโพนทอง เรื่อง ภัยพิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
ด้วย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ. ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้พบจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. ๒๕๕๘ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. ๒๕๕๘ อำเภอโพนทอง จึงขอแจ้ง ข้อกำหนดในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(โควิต-๑๙) ในเขตตำบลคำนาดี อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
๑. ห้ามประชาชนในเขตตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางออกนอกเขตตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๒. ให้บุคคลที่เดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่บ้านนางหนูเพียร โพธิ์กุดศรี ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม ตำบลคำนาดีอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘. ๓๐-๑๖. ๓๐ น.
๓. หากบุคคลใดมีความประสงค์จะเดินทางออกนอกเขตตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ไปขออนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๖๓
(นายวัลลภ จินดาเงิน)
นายอำเภอโพนทอง
ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอโพนทอง

Previous Post
Next Post

post written by: