17.12.62

ตรวจสอบเงิน “ค่าเกี่ยวข้าว” 10,000 บาท จ่ายแล้วพันล้าน คนยังไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
ตรวจสอบเงิน “ค่าเกี่ยวข้าว” 10,000 บาท จ่ายแล้วพันล้าน คนยังไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

“เงินค่าเกี่ยวข้าว” ที่เกษตรกรทั้งประเทศเฝ้ารอ เริ่มจ่ายแล้ว บางคนได้รับเรียบร้อย บางคนยังรออย่างไร้จุดหมาย ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ ไล่เรียงช่องทางในการตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน และข้อมูลสำคัญเอาไว้ให้คุณ ดังต่อไปนี้


เกษตรกรจะได้เงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เท่าไร?

 • ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียน ผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินรายละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท
 • เป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 4.57 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 25,793 ล้านบาท 
 วัตถุประสงค์
 • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และทำให้เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพข้าว 
 
งื่อนไข
 • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2562 รอบที่ 1 เท่านั้น (เกษตรกรที่ลงทะเบียน ผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร)
 • ใช้ข้อมูลตามการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร
 • ไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยจากรัฐบาล
 มีคนได้เงินไปแล้วหรือยัง?
 • ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 285,887 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,537 ล้านบาท และจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องจนครบ 
 
ทำไมบางคนยังไม่ได้เงิน?
 • ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อน เพื่อมิให้มีการจ่ายเงินที่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัจจัยผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
 • กรมส่งเสริมการเกษตรและ ธ.ก.ส. กำลังตรวจสอบเกษตรกรรายที่ตกค้างยังไม่ได้รับสิทธิ์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลโอนในรายที่ตกค้าง และแปลงที่ยังไม่ครบถ้วน โดยจะทยอยโอนทุกสัปดาห์ จนกว่าจะครบตามสิทธิ์ 
ตรวจสอบว่าสถานะการรับเงิน ได้ที่ช่องทางไหน?
 • ในเว็บไซต์ : https://chongkho.inbaac.com/
 • ในแอปพลิเคชัน : A-Mobile
 • หากไม่ได้รับความชัดเจน หรือไม่มีข้อมูลปรากฏ : ติดต่อสอบถามที่เกษตรอำเภอ หรือ ธ.ก.ส.ในพื้นที่
 

Previous Post
Next Post

post written by: