17.11.62

ปิดโรงงานยุติการผลิต!!! คณะกรรมการบริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ มีมติให้หยุดการผลิตที่โรงงานสาขาระนอง


ปิดโรงงานยุติการผลิต!!!  คณะกรรมการบริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ มีมติให้หยุดการผลิตที่โรงงานสาขาระนอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับการหยุดการผลิตสินค้า ลงวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานสาขาระนอง ตั้งอยู่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ปัจจัยที่ส่งผลให้ทางบริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตที่สาขาระนองเนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ประกอบการเงินบาทที่แข็งค่าตั้งแต่ต้นปี 2562 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการส่งออกของบริษัทฯ

เนื่องจากบอร์ดเห็นว่า การหยุดการผลิตที่โรงงานสาขาระนองจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุน และสามารถบริหารต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสการแข่งขันในด้านราคาขายกับคู่แข่งทางการตลาดได้ สำหรับในด้านแหล่งวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่โรงงานสาขาระนองนั้น จัดหาได้น้อยลงเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงได้มีมติให้หยุดการผลิตที่โรงงานสาขาระนอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป
สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเลิกจ้างพนักงานที่สาขาระนอง โดยบริษัทฯ จะจ่ายชดเชยค่าจ้างตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และคาดว่าเงินชดเชยค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 20-22 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบในด้านการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เนื่องจากกำลังการผลิตของโรงงานที่จังหวัดสงขลาสามารถรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม พบว่า ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ หยุดการผลิตที่โรงงานจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมาด้วย
------------------------------------

Previous Post
Next Post

post written by: