27.11.62

พาณิชย์แจงชาวนาร้องแก้ปัญหาราคาหอมมะลิตก เพราะผลผลิตออกมามาก – คุณภาพข้าวต่ำ


พาณิชย์แจงชาวนาร้องแก้ปัญหาราคาหอมมะลิตก เพราะผลผลิตออกมามาก – คุณภาพข้าวต่ำ

พาณิชย์แจงข้าวราคาร่วง – นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่เกษตรกรชาวนาใน อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เรียกร้องทางราชการหามาตรการช่วยเหลือและพยุงราคาให้สูงขึ้น ว่า ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพ.ย. 2562 เป็นต้นมา ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิมีราคาอ่อนตัวลงเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมาก ประกอบกับในหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอุทกภัยและโรคไหม้คอรวงโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้จำหน่ายได้ในราคาต่ำกว่าราคามาตรฐานทั่วไป ข้าวในแต่ละแปลงสุกไม่เสมอกันมีความชื้นสูงต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการอบแห้งมากกว่าปกติ ดังนั้นเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการคู่ขนานกับการประกันรายได้ โดยเร่งให้มีการดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดเป้าหมาย 6.5 ล้านตัน และจูงใจให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนพ.ย. 2562-ก.พ. 2563


 โดยเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2562 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติเห็นชอบกรอบการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 วงเงิน 2,572.5 ล้านบาท คือ 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกโดยให้สินเชื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางเป้าหมาย 1 ล้านตันข้าวเปลือก โดยให้ค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บตันละ 1,500 บาทวงเงิน 1,500 ล้านบาท กรณีเข้าร่วมผ่านสถาบันเกษตรกรเกษตรกรได้รับ 500 บาท สถาบันเกษตรกรได้รับ 1,000 บาท

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกรโดยสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและ/หรือเพื่อการแปรรูปโดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 1% ต่อปีรัฐบาลรับชดเชยดอกเบี้ยใน 3% ต่อปีวงเงิน 562.5 ล้านบาท เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกเป้าหมายให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ที่เข้าร่วมโครงการฯ รับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรแล้วเก็บเป็นระยะเวลา 2-6 เดือนโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% วงเงิน 510 ล้านบาท เป้าหมาย 4 ล้านตัน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อเร่งรัดให้มีการส่งออกเพิ่มทั้งในรูปรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และเอกชนกับเอกชนที่จะช่วยพยุงราคาข้าวได้ระดับหนึ่ง
ในส่วนการดูแลให้ความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าวเปลือกกรมการค้าภายใน มอบหมายให้สำนักงานชั่งตวงวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดกวดขันในการกำกับดูแลตรวจสอบการชั่งเครื่องวัดความชื้นการหักน้ำหนักสิ่งเจือปนและการปิดป้ายแสดงราคาณจุดรับซื้อของผู้ประกอบการทุกรายโดยได้มีการสุ่มตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดหากเกษตรกรพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง
-----------------------
ที่มา ข่าวสด
Previous Post
Next Post

post written by: