1.10.62

คลังได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 4 จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย


คลังได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 4 จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย


      ขณะนี้กระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 4 จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ จังหวัดละ 100 ล้านบาท เพื่อให้การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ

 

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ ทุกครัวเรือนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในส่วนของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจะแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นเงินช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย5,000 บาท ถือเป็นมาตรการช่วยเหลือพิเศษที่มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตในช่วงที่น้ำยังมีท่วมขังและอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายหรือยังไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้โดยผู้ประสบอุทกภัยใน 32 จังหวัด


loading...


ซึ่งผู้ประสบอุทกภัยที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือต้องเป็นผู้ประสบภัยที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประจำในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากพายุโพดุลพายุคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฯ ใน 3 กรณี คือ 1. กรณีน้ำท่วมบ้านเรือน โดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2. บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 3. บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม
.

       ส่วนที่สองเป็นการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย มิได้มุ่งชดเชยความเสียหายทั้งหมด ซึ่งเป็นการเยียวยาภายหลังน้ำลด แบ่งการช่วยเหลือออกเป็นด้านต่าง ๆ อาทิ ค่าวัสดุ ซ่อมแซมบ้านเรือนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหายค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ค่าจัดการ ศพผู้เสียชีวิต ค่าชดเชยพื้นที่การเกษตร ประมงปศุสัตว์ โดยให้การช่วยเหลือตามความจำเป็นเหมาะสมนะคะ


ลงวันที่ 29กย 62
ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจเฟสบุ๊ค ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
Previous Post
Next Post

post written by: