30.9.62

เงินเข้าบัตรคนจนเดือนตุลาคม 62 เช็คปฏิทินเงินเข้าบัตรฯ ได้แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนเช็คปฏิทินเงินเข้าบัตรฯ บัตรคน จนเดือนตุลาคม 62 ได้แล้ว 

เงินแจกพื้นฐานสำหรับลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน เงินจะเข้าวันที่ 1 ตุลาคมค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทค่ารถโดยสาร 500 บาท และ ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุ้งต้ม 45 บาท/3 เดือนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคลิปได้เลย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนวันที่ 1 ตุลาคม 2562

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกค

วันที่ 9 ตุลาคม 2562

เพิ่มเบี้ยคนพิการ ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน
ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคน

วันที่ 12 ตุลาคม 2562

เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

เงินผู้สูงอายุ  50 / 100

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

เงินช่วยเหลือ คืนค่าน้ำประปา-ค่าไฟ ไม่เกินคนละ 0-230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด


        โดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม อนุมัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นมาตรการเพิ่มเติมต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ประกอบด้วย

    ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เดือนละ 230 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน
    ช่วยเหลือค่าน้ำประปา เดือนละ 100 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน
    คืนภาษี VAT ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5% โดยรัฐจะเก็บภาษี VAT จากผู้มีรายได้น้อยเพียง 2% ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 ระยะเวลา 10 เดือน

สำหรับเป้าหมายความช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้มีรายได้น้อยนี้ จะครอบคลุมประชาชนทั้งหมด 14.6 ล้านคน งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ อยู่ที่ 1,870 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณสำหรับอุดหนุนค่าไฟฟ้า จำนวน 1,740 ล้านบาท ค่าน้ำประปา 30 ล้านบาท และคืนภาษี VAT อีก 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีมาตรการของกระทรวงพลังงาน โดย ปตท. ที่จะลดภาระค่าก๊าซหุงต้ม ครัวเรือนละ 100 บาท จำนวน 100,000 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นในส่วนของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 88,000 ครัวเรือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 3 เดือน          สำหรับเป้าหมายความช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้มีรายได้น้อยนี้ จะครอบคลุมประชาชนทั้งหมด 14.6 ล้านคน งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ อยู่ที่ 1,870 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณสำหรับอุดหนุนค่าไฟฟ้า จำนวน 1,740 ล้านบาท ค่าน้ำประปา 30 ล้านบาท และคืนภาษี VAT อีก 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีมาตรการของกระทรวงพลังงาน โดย ปตท. ที่จะลดภาระค่าก๊าซหุงต้ม ครัวเรือนละ 100 บาท จำนวน 100,000 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นในส่วนของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 88,000 ครัวเรือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 3 เดือน

ขอบคุณภาพจาก สวาท วาริณสุนทร
Previous Post
Next Post

post written by: