24.3.62

เลือกตั้ง 2562: นิด้าโพล เปิดโพลจับขั้วรัฐบาลหลังเลือกตั้ง "เพื่อไทย+อนาคตใหม่" มาวิน


นิด้าโพล เปิดโพลจับขั้วรัฐบาลหลังเลือกตั้ง ผลปรากฏว่าหนุน "เพื่อไทย" จับคู่กับ "อนาคตใหม่" มาแรงที่สุด ขณะที่ "ประชาธิปัตย์" จับมือ "พลังประชารัฐ" เป็นรอง

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในประเด็น "การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง" จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,253 คน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง โดยพรรคการเมืองที่ประชาชนอยากให้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.78 ระบุว่าเป็น "พรรคเพื่อไทย กับ พรรคอนาคตใหม่" รองลงมา ร้อยละ 15.40 ระบุว่าเป็น "พรรคประชาธิปัตย์ กับ พรรคพลังประชารัฐ"

ส่วนในอันดับ 3 ร้อยละ 7.26 ระบุว่าเป็นการจับคู่ระหว่าง "พรรคเพื่อไทย กับ พรรคประชาธิปัตย์" อันดับ 4 ร้อยละ 5.11 ระบุว่าเป็น "พรรคเพื่อไทย" อันดับ 5 ร้อยละ 5.03 ระบุว่าเป็น "พรรคเพื่อไทย กับ พรรคพลังประชารัฐ" และ "พรรคเพื่อไทย กับ พรรคอนาคตใหม่ ร่วมด้วย พรรคเสรีรวมไทย"
ส่วนคำถามที่อยากให้พรรคการเมืองพรรคเดียวจัดตั้งรัฐบาล พบว่า ในจำนวนของผู้ที่ระบุว่าเป็น "พรรคเพื่อไทย" ส่วนใหญ่ ร้อยละ 3.11 ระบุว่า อยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่ ร้อยละ 2.00 ระบุว่า ไม่อยากให้จับขั้วกับใคร ในจำนวนของผู้ที่ระบุว่าเป็น "พรรคพลังประชารัฐ" ส่วนใหญ่ ร้อยละ 1.75 ระบุว่า อยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่ ร้อยละ 1.60 ระบุว่า ไม่อยากให้จับขั้วกับใคร
ส่วนในจำนวนของผู้ที่ระบุว่าเป็น "พรรคประชาธิปัตย์" ส่วนใหญ่ ร้อยละ 1.92 ระบุว่า อยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่ ร้อยละ 0.95 ระบุว่า ไม่อยากให้จับขั้วกับใคร และในจำนวนของผู้ที่ระบุว่าเป็น "พรรคอนาคตใหม่" ส่วนใหญ่ ร้อยละ 1.28 ระบุว่า ไม่อยากให้จับขั้วกับใคร ขณะที่ ร้อยละ 0.72 ระบุว่า อยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังได้สอบถามความคิดเห็นต่อเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง 2562 และได้รัฐบาลใหม่ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 74.30 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น ขณะที่ ร้อยละ 20.27 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดิม ร้อยละ 4.63 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง และร้อยละ 0.80 ระบุว่า ไม่แน่ใจ
และท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 2562 และได้รัฐบาลใหม่ พบว่า ประชาชนร้อยละ 42.38 ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะลดลง ร้อยละ 43.10 ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะเท่าเดิม ร้อยละ 13.65 ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะเพิ่มขึ้น และร้อยละ 0.87 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

news10-1
Previous Post
Next Post

post written by: