15.12.61

ส่องรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไทยทั้ง 77 จังหวัด มากน้อยแค่ไหน? มาดูกัน!!


ทุกวันนี้ที่เราทำงานกันอย่างเหน็เหนื่อยในแต่ละวัน เพื่อให้มีรายได้เข้าสู่กระเป๋าสตางค์ เพื่อสามารถเลี้ยงชีพอยู่ในสังคมโดยไม่ต้องลำบากใคร

อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลย คือ ประชากรแต่ละจังหวัดนั้นล้วนมีรายได้ที่ต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดรายได้ให้กับภายในจังหวัด
โดยในวันนี้ จะพาไปสำรวจรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไทย โดยอ้างอิงจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี 2560 แล้วจังหวัดมีรายได้เฉลี่ยดีที่สุดมาดูกัน
รายได้คนไทยใน 77 จังหวัดต่างกันแค่ไหน? รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนรายจังหวัด 2560

จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
ครัวเรือนไทยมีรายได้เฉลี่ย 26,946 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 21,437 บาท/เดือน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้)
.
ขณะที่มีครัวเรือนร้อยละ 50.7 มีหนี้สิน เฉลี่ย 178,994 บาท/ครัวเรือน
.
โดยเมื่อจำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ พบว่า ร้อยละ 71.9 เป็นรายได้จากการทำงาน ได้แก่ ร้อยละ 45.1 มาจากค่าจ้างและเงินเดือน
อีกร้อยละ 18.1 เป็นกำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ และร้อยละ 8.7 กำไรสุทธิจากการทำการเกษตร
.
อีกร้อยละ 11.6 เป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ
ร้อยละ 1.4 รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 13.8
.
โดย 5 จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนครัวเรือนสูงที่สุด ได้แก่
  • กรุงเทพมหานคร 45,707 บาทต่อครัวเรือน
  • ปทุมธานี 41,484 บาทต่อครัวเรือน
  • นนทบุรี 40,861 บาทต่อครัวเรือน
  • ภูเก็ต 39,594 บาทต่อครัวเรือน
  • สุราษฎร์ธานี 38,026 บาทต่อครัวเรือน
โดยจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงเกิน 30,000 บาทต่อเดือนนั้น มีเพียง 11 จังหวัด ซึ่งแบ่งคร่าวๆ ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
– เป็นเมืองหลวงหรือเมืองเศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตปริมณฑล
– เป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว(ทางทะเล)โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนใต้ของประเทศไทย
– หรือเป็นกลุ่มของจังหวัดที่เป็นฐานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อดูผลสำรวจจังหวัดที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ พบว่ามีมากถึง 58 จังหวัด
โดย 5 จังหวัดที่มีรายได้ด้เฉลี่ยต่อเดือนครัวเรือนต่ำที่สุด ได้แก่
  • เชียงราย 11,809 บาทต่อครัวเรือน
  • กาฬสินธุ์ 14,264 บาทต่อครัวเรือน
  • พะเยา 14,594 บาทต่อครัวเรือน
  • แม่ฮ่องสอน 15,617 บาทต่อครัวเรือน
  • บุรีรัมย์ 15,382 บาทต่อครัวเรือน

และจากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมท่องเที่ยวของชาวไทย ของ ททท. ที่ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องการจัดสรรเงินเพื่อเดินทางท่องเที่ยว พบว่า

กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่ประชากรให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวและจัดสรรเงินเพื่อการท่องเที่ยวสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มจังหวัดในภาคกลาง และภาคใต้ซึ่งก็สอดคล้องไปในทำนองเดียวกับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่สื่อให้เห็นว่ากลุ่มคนยิ่งรายได้ดีขึ้น ย่อมมีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวยิ่งมากขึ้นตามมา เพราะการท่องเที่ยวเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ในขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจด้านการท่องเที่ยว และผู้คนนิยมเดินทางมาเยือน แต่กลับมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อยจนน่าตกใจ

ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Previous Post
Next Post

post written by: