20.7.60

สปท.ไฟเขียว ลดวาระกำนัน-ผญบ. เหลือ 5 ปี เมินสปท.สายอดีตผู้ว่าฯต้านข้อเสนอ


         เมื่อ10 เม.ย.2560 - มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  มีน.ส.วลัยลักษณ์ ศรีอรุณ รองประธานสปท. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่...) พ.ศ.....” มีสาระสำคัญคือ การลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันจากเดิมให้อยู่ในตำแหน่งจนถึงอายุ 60ปี เหลือให้ดำรงตำแหน่งวาระละ 5ปี โดยให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่เลือกจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นๆที่ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนัน  ให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 5ปี ไม่จำกัดวาระ เพื่อให้กำนันที่ได้รับเลือกจากประชาชนได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่  ไม่เกิดการผูกขาดอำนาจและสั่งสมอิทธิพลในพื้นที่ รวมทั้งการให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านทุก 3ปี จากเดิม 5ปี

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสปท.ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสปท.สายอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อาทิ นายปรีชา บุตรศรี นายศานิตย์ นาคสุขศรี  นายธงชัย ลืออดุลย์ นายธวัชชัย ฟักอังกูร ต่างอภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยกับรายงานของกมธ.การเมือง ที่เสนอให้กำนันอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5ปี เพราะจะสร้างความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายประชาชนในพื้นที่เป็นกลุ่มๆ จึงไม่อยากให้นำเรื่องการเมืองระดับชาติมาเชื่อมโยงกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน  โดยวาระการทำงาน 5ปี เป็นการทำงานที่สั้นเกินไป  ทำให้ไม่มีความต่อเนื่องในการทำงาน ควรให้อยู่ในตำแหน่งถึงอายุ 60ปีตามเดิม  ยิ่งให้เลือกตั้งบ่อยๆจะยิ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ

               ทั้งนี้ในร่างกฎหมายนี้กำหนดให้กำนันปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีก 5ปี ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนถึงอายุ 60ปี จากนั้นหากมีการเลือกตั้งใหม่ให้มีวาระ 5ปี

                ขณะที่นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานสปท.การเมือง กล่าวว่า ยืนยันว่า ข้อเสนอสปท.การเมืองกลั่นกรองมาอย่างรอบคอบ ขอให้สมาชิกสปท.ถอดหัวโขนเดิมออก แล้วทำหน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชน จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สปท.พร้อมปกป้องผลประโยชน์คนทั้งประเทศหรือไม่ แต่จะตัดสินใจอย่างไรตนพร้อมยอมรับผลการตัดสิน แต่ขอยืนยันว่า หากไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยึดติดแนวคิดเดิมการปฏิรูปจะเกิดไม่ได้  หากปล่อยให้กำนันอยู่ในอำนาจแบบผูกขาดถึงอายุ 60  ปี ถ้าได้คนไม่ดีมาเป็นกำนันจะทำอย่างไร แต่ถ้าให้อยู่ในวาระครั้งละ 5ปี จะทำให้กำนันมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากกว่า  และการเลือกตั้งไม่ได้ทำให้สังคมแตกแยก ถ้าเลือกแล้วจบ ยอมรับกติกา ก็จะไม่เกิดความแตกแยก 

                นายวิทยา แก้วภราดัย สปท.การเมือง กล่าวว่า เป็นผู้เสนอแนวคิดให้กำนันอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5ปี  ที่ผ่านมาข้อเสนอใดที่ไปกระทบกับกระทรวงมหาดไทยมักมีปัญหาทุกครั้ง  แต่แนวทางที่กมธ.เสนอเป็นวิธีประนีประนอมที่สุด ถ้ากำนันทำงานดี จะได้รับการเลือกตั้งต่อไปเรื่อยๆ และแก้ปัญหาการเข้าสู่ตำแหน่งกำนันที่แลกด้วยผลประโยชน์ คนที่ออกมาคัดค้านวันนี้บางคนเคยพูดกับตนว่า เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่สมุย หมดไป 7 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอให้สปท.กล้าปฏิรูป

            จากนั้นที่ประชุมได้มติเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าวด้วยคะแนน 91ต่อ27 งดออกเสียง 32  โดยให้ส่งรายงานความเห็นให้ครม.รับไปดำเนินการต่อไป

ที่มาเนื้อข่าว : ข่าวคอมชัดลึก
Previous Post
Next Post

post written by: