9.8.59

5พฤติกรรมการเล่นโปเกมอน โก ที่เสี่ยงต่อความผิดตามกฎหมายไทยเมื่อ "โปเกมอน โก" (Pokemon Go) กลายเป็นปรากฏการณ์ในสังคมไทย จนทำให้พฤติกรรมหลายอย่างของเหล่าเทรนเนอร์นั้นช่างน่าเป็นห่วงสำหรับ 5 พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงในการเล่นเกมโปเกมอน โก เนื่องจากเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย

1.เล่นจน ทำให้คนอื่นเดือดร้อน-รำคาญ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 "ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท"


2.จับผิดที่ ผิดเวลา ผิดสถานที่ เจอข้อหาบุกรุก

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364  "ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นหรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน สองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ"เเละมาตรา 365 (3) "ถ้าบุกรุกในเวลากลางคืน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ"


3.จับไม่ดูตาม้าตาเรือ ทำของสาธารณะเสียหายเสี่ยงคุก

ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 360 ระบุว่า "ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ"


4.เล่นขณะขับรถ ผิดพรบ.จราจรทางบก

พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43(9) ระบุว่า "ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ ขับรถโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น"เเละมาตรา 157 "ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43(9)ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท"


5.เล่นไป-ขับรถไป จนชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ระบุว่า "ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท"มาตรา 300 ตามประมวลกฎหมายอาญา " ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอัน
Previous Post
Next Post

post written by: