23.4.59

ออมเงิน 3ข้อ เมินจน "การบริหารเงิน วิธีออมเงิน การออมเงิน"


       เกริ่นใว้ว่าจะมาเขียนเรื่อง การออมเงิน “เงิน” คือปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา คนส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการ เลือกอาชีพหรือเลือกงานที่คิดว่าจะทำให้มีรายได้มากๆ เพื่อให้มีความมั่นคงและมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความต้องการของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อหาเงินได้มากก็ ใช้มากเป็นเงาตามตัว
       วิธีที่จะทำให้มีความมั่นคงทางการเงินได้ดีที่สุดก็คือ “การบริหารเงิน วิธีออมเงิน การออมเงิน แต่หลายคนก็ประสบปัญหาในการเก็บออมเงินเพราะรายได้ที่มีอยู่ไม่เหลือพอที่จะนำไปเก็บออมได้ สำหรับคนที่ประสบ ปัญหาเหล่านี้ เรามีไอเดีย มีเทคนิคดีๆมาแนะนำกัน
       เทคนิคในการออมเงินนั้นมีหลายรูปแบบ แต่ก่อนที่จะทราบวิธีหรือเทคนิคในการเก็บออมเงิน  ทุกคนต้องสำรวจตนเองก่อนว่ารายได้ที่มีอยู่นั้น “ไม่พอใช้จ่าย หรือเราใช้เงินไม่เคยพอ” เพื่อนำปัญหานั้นมาแก้ไข การบริหารเงินคือเทคนิคที่จะช่วยทำให้รายได้ที่มีอยู่นั้นเพียงพอกับค่าใช้จ่ายและยังมีไว้เก็บออม ซึ่งมี  วิธีปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้
  1. ใช้ความสามารถในการจัดหารายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยการจัดทำบัญชี  รายรับรายจ่าย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนทางการเงินการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีความสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อมีรายได้มากว่ารายจ่ายก็สามารถจัดสรรเงินเพื่อนำไปเก็บออมได้ง่าย หากมีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็นำข้อมูลนั้นมาพิจารณาแก้ไขเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง
  2. จัดสรรเงินรายได้ที่ได้รับ อย่างเป็น 3 ส่วน อาทิเช่น ส่วนที่หนึ่ง เป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน ส่วนที่สองเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เช่น ค่าน้ำ น้ำค่าไฟ ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ส่วนที่สามเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายยามจำเป็นหรือฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถ ส่วนที่สี่เป็นเงินเก็บออม บางคนอาจมีข้อโต้แย้งหากมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจะนำเงินส่วนใดมาจัดสรร ซึ่งในความเป็นจริงค่าใช้จ่ายทุกส่วนเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ไม่มีการจัดสรรมาก่อน การจัดสรรเงินจะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายทำให้ใช้จ่ายอยู่ในวงเงินที่จำกัด
  3. นำเงินรายได้ 10 เปอร์เซ็นต์ ก่อนหักค่าใช้จ่ายฝากธนาคารอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ถอนออกมาใช้
       การออมเงิน มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะหากเราไม่สามารถบริหารเงินได้เราก็จะไม่สามารถใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เทคนิคการบริหารเงินเพียง 3 ข้อนี้ หากทำได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถมีเงินเก็บออมได้อย่างแน่นอนส่วนใครมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการออมเงินก็สามารถส่งมาแชร์ได้นะครับ
---------------------------------------
Previous Post
Next Post

post written by:

0 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น